Фонд алгоритмов и программ СО РАН (ФАП СО РАН)

Владелец: СО РАН

Вид: Репозитории

Адрес сайта: https://fap.sbras.ru/

ГРНТИ: 50.41